หน้าแรก
     ประวัติตำบล
     ข้อมูลสภาพทั่วไป
     ข้อมูลหมู่บ้าน
     บทบาทหน้าที่
     ผลงาน/รางวัล
     กิจกรรม อบต.
     สถานที่สำคัญ
     สินค้า OTOP
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา
     บุคลากร
     โครงสร้างส่วนราชการ
     แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
     แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
     งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
     พรบ. และ พรก.
     กฎกระทรวง/ระเบียบ
     คำสั่ง อบต.
     คลังหนังสือราชาการ
     Download  เอกสารต่างๆ
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     รับเรื่องราวร้องทุกข์
     แบบสอบถามความพึงพอใจ
     กระดานสนทนา[Webboard]
 
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐDownload Acrobat
 
     
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(เปลี่ยนสายงาน)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

        ระดับ ๓ – ๕ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

***********************************************

         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เป็น สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน  ลงวันที่    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น 

            อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘๙,๙๓ และ ข้อ ๙๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (ภาค  ก.) และ (ภาค ข.) พร้อม วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯดังนี้ 

๑.     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ภาคผนวก ก.) 

๒.     กำหนดการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาค 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.) เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  ๓๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                         พ.ต.

  (สุวิทย์          แรมลี) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

  (ภาคผนวก ก.)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(เปลี่ยนสายงาน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ3-5ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ลงวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ส.2555

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ
00001 นางบุปผา    มาตรสงคราม จนท.การเงินและบัญชี อบต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
00002 นายธีระชัย  คงพา จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
00003 นางสาววรรณิกา   จันรุน จพง.ธุรการ อบต.บัวเงิน  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  
00004 นางสาวสุภาภรณ์  อุดม จพง.จัดเก็บรายได้ อบต.บัวเงิน  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  
00005 น.ส.ภัทรนันท์  ปานอ่อน จพง.ธุรการ อบต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
00006 นางเกษสุรินทร์   พอใจ จพง.ธุรการ อบต.ป่ากลาง อ.บัว จ.น่าน  
00007 น.ส.ปิยะวรรณ   นาจันทัศ จพง.การเงินและบัญชี อบต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
00008 น.ส.เลิศนภา   วงศ์บุญ จพง.พัสดุ อบต.นารุ่ง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
00009 นางสุภาวิตา  งามญาณ จพง.ธุรการ อบต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา  
00010 นางพรพิรุณ  คันธะด้วง จพง.ธุรการ อบต.บึงทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  
00011 น.ส..อุไรวรรณ  รสแก่น จพง.พัสดุ อบต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  
00012 นางสาวิตรี  พิมสว่าง จพง.ธุรการ อบต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  
00013 ส.อ.พงษ์  ปะละสี จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาไร่หลวง  อ.สองแคว จ.น่าน  
00014 นางสาวเตือนใจ  ธงหิมะ จพง.ธุรการ อบต.นาไร่หลวง  อ.สองแคว จ.น่าน  
00015 นายรหัท   จันทร์ดี จพง.พัสดุ อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
00016 นางสาวพัชรี   ภูมิสถิตย์ จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
00017 นางสาวกันฑรัตน์   แฝงกระโทก จพง.ธุรการ อบต.สำโรง อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  
00018 น.ส.จีวรา  ฤทธิดา จพง.พัสดุ อบต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี  
00019 น.ส.จุฬาภรณ์  ดวงธัญญาณ จพง.จัดเก็บรายได้ อบต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี  
00020 นางลัดดาวัลย์    สงคราม จพง.พัสดุ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  
00021 นางชนัญชิดา  กาศสนุก จพง.ธุรการ อบต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา  
00022 จ.อ.สิรวิชญ์  แสนวัง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี  
00023 นางลำดวน   เถาพันธ์ จพง.พัสดุ อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  
00024 นางสิริกาญจน์  มหาสุวรรณชัย  จพง.จัดเก็บรายได้ อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  
00025 พ.จ.ท.อรุณ   มะหันตะ นายช่างไฟฟ้า อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  
00026 จ.อ.ชัยชนะ   กาลวรรณา จพง.พัฒนาชุมชน อบต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  
00027 นางพรภิมณฑ์  นามแดง จนท.บันทึกข้อมูล อบต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
00028 นางมาลัย  กล้าประจันทร์ จพง.จัดเก็บรายได้ อบต.บุงคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
00029 จ.อ.บุญฤทธิ์  คชเรนร์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วัดป่า อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  
00030 จารุวรรณ  เพียงสกุล จพง.จัดเก็บรายได้ อบต.บุฮม อ.เชียงคาน  จ.เลย  
00031 จ.อ.สุรชัย   ใจทน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  
00032 นางจลกนก  ลั้งเลิศ จนท.พัสดุ อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรึ จ.สุรินทร์  
00033 นางวันวิสาร์  กองจันทา จพง.ธุรการ อบต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  
00034 นางรุจิกร    แย้มแก้ว จพง.ธุรการ อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  
00035 น.ส.อุมาภรณ์  นาเหล็ก จพง.ธุรการ อบต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
00036 นางสาวเรือนรุ่ง  วรบุตร จพง.พัสดุ อบต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
00037 นางเมษา   เชียงทึก จพง.พัสดุ อบต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
00038 นายวิชากร   เขียวกลม จพง.พัฒนาชุมชน อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

+  ดูทั้งหมด
 
     
 
  สงวนลิขสิทธิ์ปี 2551 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน   
ถนนป่าผุ-เหล่านาดี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 โทร : 043-211-378 Fax : 043-211-780